Ústredný portál verejnej správy

Podanie návrhu k zrušeniu trvalého pobytu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní vlastníkovi nehnuteľnosti elektronicky zadať návrh k zrušeniu pobytu pre špecifikované osoby, ktoré majú evidovaný pobyt v jeho nehnuteľnosti. Pri návrhu zrušenia pobytu voči vlastnému dieťaťu od 18 do 25 rokov, navrhovateľ je povinný priložiť čestné vyhlásenie, že sa nejedná o nezaopatrené dieťa. Zároveň je navrhovateľ povinný priložiť čestné vyhlásenie, že osoba, ktorej pobyt požaduje zrušiť, nemá k danej nehnuteľnosti žiadne užívacie právo (napr. nájomná zmluva). Používateľom služby bude občan prostredníctvom používateľského rozhrania na portáli. Informácie o službe

Prejsť na službu